فرم ثبت سفارش

*
*
*
*

ردیف نوع محصول سایز کد مشخصه رنگ متراژ
1  سیم    کابل * * * *
2  سیم    کابل * * * *
3  سیم    کابل * * * *
4  سیم    کابل * * * *
5  سیم    کابل * * * *
6  سیم    کابل * * * *
7  سیم    کابل * * * *
8  سیم    کابل * * * *
9  سیم    کابل * * * *
10  سیم    کابل * * * *
میزان غلاف برداری (سانتی متر) نحوه بسته بندی متراژ بسته بندی
*  کلاف   قرقره
 چوبی   پلاستیکی
*
*
تاریخ ثبت سفارش تاریخ درخواست تحویل سفارش ملاحظات (مارک روی کابل، رنگ بندی عایق ها و ...)
* *
ثبت سفارش

در حال ارسال پیام