1.   تعهدات شركت در قبال گارانتي محدود به استفاده كالا در شرايط استاندارد صحيح و تعريف شده براي كالا از حيث دما، شدت جريان،اختلاف پتانسيل ، محل نصب و ... مي باشد.

2.   محصولات شركت به جز در موارد ضربه فيزيكي، پارگي، جويده شدن و يا سهل انگاري در استفاده ، شامل گارانتي مي باشد.

3.   كاربر نهايي بايد بلافاصله پس از كشف هر نقصي كه تحت پوشش گارانتي است و قبل از پايان دوره گارانتي مراتب را به اطلاع نمایندگان فروش برساند.

4.   گارانتي فقط شامل نقايص و معايبي است كه به تشخيص كارشناس شركت قبل از تحويل كالا به مشتري ايجاد شده باشد.

5.   ايرادهاي ظاهري مانند خراشيدگي و ساييدگي ، برآمدگي، خرابی چاپ و ... قبل از نصب و استفاده قابل پذيرش مي باشد.

6.     مدت گارانتي از زمان صدور فاكتورفروش، محاسبه مي شود.

7.      كليه محصولات شركت داراي 36 ماه گارانتي مي باشد.