سیم با هادی یک یا چند مفتولی با عایق PVC برای ولتاژ 450/750  ولت مطابق استاندارد ملی ایران


ISIRI 607-3 :  IEC60227-3

 

 

 

کد مشخصه : ISIRI(607)01

کاربرد : در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی . استفاده به طور مستقیم در زیر دیوار مجاز نیست .

 

سیم با هادی چند مفتولی با عایق PVC برای ولتاژ 750/450  ولت مطابق استاندارد ملی ایران

ISIRI 607-3 :  IEC60227-3

 

 

کد مشخصه : ISIRI(607)01

کاربرد :

 در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی . استفاده به طور مستقیم در زیر دیوار مجاز نیست .