تضمین کیفیت

شرکت تک غرب سعی بر آن دارد با اجرای واقعی سیستم های مدیریت کیفیت ، تاثیرات آن را بر روی تولید از طریق بازخورد مشتریان مورد ارزیابی قرار داده و از این حیث خود را در زمره شرکت های پیشگام در فرهنگ مدیریت  سازمانی قرار دهد . اجرای رویه های اساسی سیستم های مدیریت کیفیت ، این اعتماد را در مشتری ایجاد می نماید که در این سازمان ،  کنترل های کیفی و مدیریتی در همه مراحل (از خرید مواد اولیه تا خروج محصول نهایی )در راس امور قرار دارد.

واحد تضمین کیفیت  سازمان تک غرب ( مانند تمامی واحد های دیگر ) طبق رویه های سیستماتیک ، پاسدار حقوق مشتریان بوده  و از اثر بخشی اقدامات صورت گرفته در سازمان ، اطمینان خاطر حاصل می نماید.

هدف ما ، تعالی در همه زمینه ها ست . ما در ابتدای سفر تعالی بوده و برای تداوم آن تلاش می نماییم.

شرکت صنعتی الکتریک تک غرب یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید سیم و کابل ، ماموریت خود را ، ایجاد محیطی ایمن و مشارکت در تولید محصولاتی با کیفیت بالا می داند . شرکت صنعتی الکتریک تک غرب به اصول ذیل در راستای توسعه فرهنگ کیفیت تاکید دارد :

  •  رعایت استاندارد ها ،قوانین و مقررات مرتبط و همچنین براورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و ISO 10002.

  •  الویت دادن به کیفیت و توجه به نیاز ها ،خواسته ها و انتظارات مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها . 

  •  آموزش فراگیر،موثر، مستمر و پرورش مهارت و خلاقیت.

  • افزایش میزان تولیدات.

  •  حفظ و بهبود کیفیت عملکرد شرکت از طریق ارتقاء سطح آگاهی نیروهای عملیاتی و پشتیبان کننده

Quality Assurance

Tak Gharb Co. attempt at real  fulfillment of quality management system and evaluation of its effects on production process by customers'

. reaction. In this regard, the company considers itself among pioneers of organizational management

.The company's ‘Quality Assurance unit’ (as other units), supports customers' rights and ensures the effectiveness of action tak place

.Predominance in all fields, is our goal

:Being at the first part of the path, we attempt the continuous predominance.

Tak Gharb Co. one of the leading companies in the field of single wires and cables, your mission, creating a secure environment and contribute to the production of high quality products knows. Some major quality policies of Tak Gharb Co. to develop a culture of quality of the  company 

Quality preference and respecting customers' needs, desires, and expectations

Regarding related standards, rules, and regulations

  .Inclusive education, effective, continuous and develop the skills and creativity

.Increasing the production rate
  Maintain and improve the quality of the company's performance through awareness-raising