سیم با هادی قابل انعطاف با عایق PVC برای ولتاژ 450/750  ولت مطابق استاندارد ملی ایران


ISIRI 607-3 :  IEC60227-3